7440112- Đại học Hoá học (chuyên ngành hoá thực phẩm)